Inici > Anglès a Anglaterra > Programes d'Especialitats en Grup

Programes d'Especialitats en Grup

Tots els cursos són programes d’una setmana. Per poder prendre-hi part, els alumnes han de tenir com a mínim un nivell intermedi d’anglès, per tant abans del curs se’ls fa una prova de nivell.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el centre Linguarama més proper o bé envieu un missatge a webinfo@linguarama.com.


Anglès per a reunions i negociacions - Cheney Court
 • Anàlisi i discussió dels procediments que se segueixen tant en reunions com en negociacions
 • Conscienciació dels factors de comportament i transcuturals que poden afectar el desenvolupament de les reunions
 • Llenguatge específic per a reunions (p. ex. expressar opinions, aclarir idees, mostrar acord o desacord)
 • Llenguatge específic per a negociacions (p.ex. fer propostes, negociar, arribar a acords, tàctiques negociadores)
 • Llenguatge diplomàtic

More about English for Meetings and Negotiations

 

Anglès per a finances - Londres
 • Vocabulari per a finances internacionals: planificació, estratègia i polítiques
 • Informar adequadament: memòries i informes financers
 • Avaluació d’estudis del cas
 • Descripció del rendiment de l’empresa
 • Participar i contribuir de manera clara i persuasiva en reunions de l’àmbit de les finances

More about English for Finance

Anglès per a presentacions - Cheney Court & Londres
 • Llenguatge per a presentacions (p. ex. presentar-se un mateix i introduir la presentació, lligar les parts de la presentació amb connectors, respondre preguntes, resumir)
 • Llenguatge específic per garantir que la presentació té l’impacte desitjat
 • Anàlisi i discussió tant de les tècniques de presentació com del llenguatge emprat
 • Preparació i presentació de documents visuals
 • Pràctica de presentació amb material real de l’alumne, amb anàlisi del vídeo i feedback del procés

More about English for Presentations

Anglès per a màrqueting - Cheney Court
 • Temes específics de l’àmbit del màrqueting, com ara estratègies de màrqueting, màrqueting mix, pla de màrqueting, estudi de les necessitats del client, estudi de mercat, màrqueting directe, tendències actuals
 • Llenguatge específic per a reunions de màrqueting (p. ex. mesurar l’eficàcia de les estratègies de màrqueting i fer-ne l’avaluació corresponent)
 • Presentació d’informació relacionada amb el màrqueting, tant verbalment com per escrit
 • Ampliació del lèxic relacionat amb el màrqueting

More about English for Marketing

 

Anglès per a les comunicacions corporatives - Cheney Court
 • Organitzar el missatge i transmetre la informació de manera clara a l’hora de parlar en anglès
 • Identificar els públics objectius i entendre les seves necessitats
 • Debatre els elements d’una estratègia de comunicació corporativa
 • Anticipar i afrontar en anglès situacions de crisi i qüestions derivades
 • Redactar notes de premsa

More about English for Corporate Communications

Anglès per a directors de projectes - Cheney Court
 • Determinar l’abast i els objectius dels projectes
 • Dur a terme l’anàlisi crítica de camins
 • Participar de manera eficaç en reunions de projecte
 • Avaluar de projectes: raons per les quals un projecte fracassa
 • Informar sobre l’estat dels projectes

More about English for Project Management

Anglès per a tasques de secretaria - Londres
 • Atenció telefònica efectiva en anglès
 • Missatges de correu electrònic i altres tipus de correspondència (p. ex. memoràndums, cartes formals i informals)
 • Atenció a les visites
 • Organització de preparatius (p. ex. per a congressos i reunions)
 • Redacció i comprovació de presentacions

More about English for PAs and Secretaries

 

Anglès per a advocats - Londres
 • Una perspectiva general del sistema jurídic anglès
 • Ampliació de la terminologia jurídica
 • Tècniques de redacció per a notificacions
 • Tècniques de redacció per a esborranys de contractes
 • Llenguatge funcional per a reunions i negociacions jurídiques
 • Visita als tribunals penals o civils

More about English for Lawyers

Tècniques de redacció - Cheney Court
 • Anàlisi i discussió de les tècniques de redacció i del procés d’escriptura
 • Elements gramaticals adequats
 • Un model de redacció: les 6 C (claredat, concisió, correcció, cortesia, coherència i completesa)
 • Llenguatge parlat vs. llenguatge escrit
 • Estil i to
 • Desenvolupar tècniques de redacció per a diferents tipus de documents (p. ex. missatges de correu electrònic, cartes, informes)

More about Writing Skills in English

 

Anglès per a recursos humans - Cheney Court
 • Temes específics de l’àmbit dels recursos humans: p. ex. entrevistes de feina, valoracions de personal, formació i desenvolupament, política de contractació de personal, qüestions jurídiques relacionades amb la contractació, beneficis i compensacions, planificació estratègica
 • Llenguatge específic per a reunions relacionades amb els recursos humans
 • Presentació clara i eficaç d’informació relacionada amb els recursos humans, tant verbalment com per escrit
 • Ampliació del lèxic relacionat amb els recursos humans

More about English for Human Resources

 

Anglès per a directors de logística i cadenes de subministrament
 • Solucions flexibles i econòmiques per a cadenes de subministrament
 • Els reptes de la gestió internacional de cadenes de subministrament
 • Planificació de les solucions d’emmagatzematge
 • Anàlisi dels models de cadenes de subministrament
 • Avaluació dels beneficis de la logística de terceres parts (3PL)
 • Serveis compartits per incrementar la flexibilitat

More about English for Logistics and Supply Chain Management

Anglès per a directors de vendes internacionals - Londres
 • El llenguatge específic de les vendes
 • Diferències culturals
 • Anglès per a reunions de vendes
 • Tècniques per a la reacció a preguntes, objeccions i negociacions
 • Eines per mostrar acord i desacord, persuadir i influir
 • Tècniques i llenguatge específic per a l’atenció telefònica
 • Lèxic de vendes

More about English for International Sales and Sales Management

Anglès per a auditors internacionals - Londres
 • Terminologia per a les auditories internacionals
 • Elaboració satisfactòria d’informes
 • Avaluació d’estudis del cas
 • Rendiment de l’empresa

More about English for International Auditors

Anglès per a responsables de grans comptes - Cheney Court
 • Determinació del perfil d’un gran compte
 • Ampliació de vocabulari: lèxic comercial, social, de motivació personal, d’esperit d’equip
 • Gestió de les relacions: negociar amb múltiples contactes i influir-los, tècniques de qüestionari eficaces, anàlisi de dades i recomanacions
 • Comunicació efectiva amb clients
 • Simulació d’un cas d’estudi empresarial
 • Feedback crític sobre precisió gramatical

More about English for Key Account Managers

Anglès per a directors de compres - Londres
 • Presentació dels aspectes fonamentals del procés de compra
 • Ampliació de vocabulari: adquisició, competència, preu, mercat global, finançament
 • Gestió de relacions: negociar eficaçment, persuadir i assolir els resultats desitjats
 • Previsió de futures tendències i futurs canvis
 • Simulació d’un estudi del cas
 • Feedback crític sobre precisió gramatical i pronúncia

More about English for Purchasing Managers

Anglès per a un networking eficaç - Londres
 • Perfeccionar el nivell d’anglès de l’alumne perquè pugui mantenir converses de caràcter social amb un grau més alt de seguretat, també per a situacions de socialització i per fer treball en xarxa de manera eficaç amb socis empresarials procedents de tot tipus de cultures.
 • Capacitar l’alumne perquè aprengui a fer el seguiment d’oportunitats de negoci amb seguretat i professionalitat.
 • Optimitzar les oportunitats de l’alumne d’establir relacions a partir de l’anàlisi dels factors que el converteixen en un promotor eficaç del treball en xarxa: des del llenguatge corporal i l’ús de la veu al llenguatge emprat.
 • Facilitar que l’alumne comparteixi idees i experiències amb altres professionals.
 • Practicar les tècniques de networking en simulacions guiades i amb feedback de docents empresarials qualificats i amb una dilatada experiència.

More about Effective Networking in English

Anglès per a les industries energètiques, petrolieres i del gas - Londres
 • Millorar les competències lingüístiques de l’alumne en contextos rellevants per al seu càrrec.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicar informació a altres sectors en anglès.
 • Fer un seguiment comparatiu dels coneixements de l’alumne amb els d’altres professionals de la indústria del gas i del petroli.
 • Aprendre a comentar casos d’estudi relacionats amb la indústria del gas i del petroli.
 • Ampliar les competències lingüístiques per presentar informació tècnica en anglès relacionada amb la indústria del gas i del petroli.
 • Parlar en anglès amb clients i col•legues amb un grau més alt de seguretat.
 • Accelerar la millora general de les competències lingüístiques de l’alumne.

More about: English for the Energy, Oil & Gas Industry

Anglès per al sector de les assegurances - Londres
 • Ampliació del lèxic tant per a àrees específiques com per a àrees bàsiques del sector de les assegurances
 • Pràctica interactiva de les habilitats de comunicació específiques per al sector de les assegurances
 • Debat de temes d’actualitat o d’importància en el sector de les assegurances

More about English for the Insurance Industry

Anglès per a l’atenció telefònica i la redacció de missatges de correu electrònic - Londres
 • Preparar trucades, demanar i proporcionar informació, gestionar converses
 • Analitzar i practicar les tècniques d’atenció telefònica
 • Redactar missatges de correu electrònic efectius i convincents

More about English for Professional Telephoning & Emailing

Anglès per a la indústria farmacèutica -Cheney Court
 • Metodologies, eines i processos empresarials en la indústria farmacèutica
 • Informar els col•legues del sector sobre temes i problemàtiques actuals de la indústria
 • Identificar les parts de la indústria farmacèutica
 • Tendències i evolucions en la indústria farmacèutica
 • Col•laborar amb col•legues en l’àmbit internacional: aspectes transculturals

More about English for the Pharmaceutical Industry

Anglès per a la redacció de documents jurídics - Londres
 • Millorar la velocitat i la tècnica per a la redacció de documents jurídics
 • Redactar documents més entenedors per als usuaris
 • Ampliar el ventall lèxic per a la redacció de contractes
 • Fer un seguiment comparatiu dels coneixements de l’alumne amb els d’altres professionals de l’àmbit jurídic
 • Feedback individual sobre la capacitat de redacció de cada alumne

More about English for Legal Drafting 

Anglès per a directors financers - Londres
 • Millorar el rendiment de l’anglès fomentant les competències lingüístiques i el grau de seguretat a l’hora de parlar
 • Simulació de situacions professionals avançades, com ara discussions a nivell de junta directiva, negociacions amb clients, entrevistes
 • Ampliar i consolidar el lèxic i la terminologia propis de l’àmbit de les finances i de les funcions generals de la gestió
 • Practicar les discussions amb socis interns i externs i reflexionar sobre aquestes discussions
 • Fer un seguiment comparatiu dels coneixements de l’alumne amb els d’altres professionals amb una experiència dilatada

More about English for Chief Financial Officers

Anglès per a diplomàtics i funcionaris públics - Cheney Court
 • Millorar el grau de seguretat a l’hora de parlar en anglès en un context diplomàtic amb l’objectiu de facilitar una representació professional de l’organització, el partit o el país de l’alumne
 • Millorar el llenguatge per participar en reunions i debats en un context internacional, o bé per presidir-les o moderar-les
 • Capacitar l’alumne perquè faci ús un llenguatge diplomàtic més adequat en el curs de les negociacions, sobretot a l’hora de resoldre conflictes
 • Ampliar el lèxic específic dels àmbits del comerç, els negocis, l’economia, els afers actuals o els afers exteriors
 • Capacitar l’alumne perquè pugui articular discursos i presentacions més efectius sobre un ampli ventall de temàtiques
 • Ampliar el llenguatge propi de les situacions de socialització o de recepció de convidats d’altres nacionalitats

More about English for Diplomats and Public Service Officials

Llista de clients


Alguns dels nostres clients més recents

Testimonials


 • "El curs estava molt ben preparat, els professors eren molt bons, amb una bona preparació professional i financera. 'Curs d’anglès per a finances'."
  Lukasz Szarawara, Adamed Sp, Polònia
 • "Un curs extraordinàriament útil i informatiu. 'Curs de competència cultural'. "
  S.H., KPMG, Regne Unit
 • "L’ensenyament és molt bo: controlen el debat i ens animen a parlar com més millor. La informació sobre el nostre progrés també és molt útil. "
  Y.I., enginyer, Nisshin Engineering, Japó
 • "Tant el programa com el curs m’han ajudat molt. Tot estava molt ben preparat, i els materials eren perfectes (els conservaré com si fossin «tresors»)."
  D.H., enginyer, Seibu Oil, Japó
 • "Els millors professors d’idiomes que he tingut mai."
  J.D., director d’Auditoria, PWC
 • "Uns professors perfectes, flexibles, que sabien com incentivar i que donaven instruccions clares i ens informaven del progrés que fèiem."
  J.J., Bayer Schering
 • "L’ambient és molt professional i acollidor, i la primera impressió, excel•lent. Com si fos a casa!"
  R.S., professor, Universitat de Bocconi
 • "Els continguts, magnífics! Els recursos, perfectes! El programa social, el millor!"
  Gavin Sang Keun Yu, director de Producció, Kuala Lumpur
 • "… uns curs informatiu, detallat, amb moltes simulacions, molt pràctic. Sens dubte, el recomanaré."
  Joo Myung Hur, director de Producció, Corea
 • "Els continguts del curs presentaven un bon equilibri entre teoria, pràctica i exercicis."
  T.M., Recerca i Desenvolupament, Novozymes
 • "Em van fer un programa totalment adaptat a les meves necessitats individuals: i s’ha ajustat del tot a les meves expectatives!"
  T.E., consultor, Bearing Point, Alemanya
 • "La família d’acollida era molt amable, molt interessant, i em va fer sentir molt còmoda. Tenia un bany per a mi sola. 'Programa executiu per a grups'. "
  Yoann Vidalenc, Areva, França
 • "El meu programa d’aprenentatge ha resultat molt interessant i molt útil, amb una diversitat d’activitats molt interessant."
  G.M., director, KH General Insurance, Hongria
 • "Un curs amb un contingut excel•lent"
  A.J., director, Derpart Reisevertrieb
 • "Els professors són molt professionals i competents, i ens han ajudat molt. I és que tenen uns mètodes d’ensenyament molt bons i variats. No hem tingut cap classe avorrida"
  A.A., farmacèutic, Boehringer Ingelheim, Alemanya
 • "Un curs molt intensiu!"
  M.C., Auditoria Interna, Unicredit
 • "Els meus professors eren realment fantàstics!"
  Power Track Shuji Ezawa, KPMG, Japó
 • "M’han ofert un programa que s’ajustava del tot a les meves necessitats i que fins i tot ha superat les meves expectatives. "
  U.G., membre del Parlament d’Itàlia
 • "Un curs molt bo i molt flexible, capaç d’ajustar-se a les meves necessitats."
  C.S., Dept. de Logística, KLM Cargo
 • "Hem après molt gràcies a unes simulacions i altres situacions de conversa molt encertades, una manera fantàstica de millorar les tècniques de conversa i d’estimular el nostre grau d’autoconfiança."
  T.F, director, Nevitel, Eslovàquia
 • "Els professors tenien una formació perfecta per a un curs d’anglès per a finances. 'Curs d’anglès per a finances'."
  Petra Speidel, Magirus International, Alemanya