Strona główna > Angielski w Anglii > Specialistyczne Kursy dla Grup

Specialistyczne Programy dla Grup

Cheney Court, Londyn, Stratford-upon-Avon

Specjalistyczne Kursy Języka Angielskiego dla Grup Linguaramy umożliwiają uczestnikom rozwój ich umiejętności językowych specyficznych dla różnych zawodów w obszarach komunikacji językowej. Wszystkie tematy dyskusji i ćwiczenia są odpowiednio dobrane i dostosowane do potrzeb uczestników grupy i  dodatkowo obejmują elementy ogólnego języka biznesu.


 

Spotkania i Negocjacje w Języku Angielskim - English for Meetings and Negotiations - Cheney Court
 • Analiza i omówienie przebiegu spotkań i negocjacji
 • Podniesienie świadomości na temat czynników behawioralnych i międzykulturowych mających wpływ na spotkania
 • Język używany w czasie spotkań (np. wyrażanie opinii, przedstawianie pomysłów, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty)
 • Język używany w czasie negocjacji (np. składanie ofert, targowanie się, osiąganie kompromisu, taktyki negocjacyjne)
 • Język dyplomacji

Aby uzyskać więcej informacji Spotkania oraz Negocjacje

Angielski dla Finansów - English for Finance - Londyn
 • Słownictwo z dziedziny finansów międzynarodowych - planowanie, strategia i polityka
 • Skuteczna sprawozdawczość - sprawozdania finansowe i raporty
 • Ocena studiów przypadku
 • Opisywanie wyników spółki
 • Wyrażanie poglądów na tematy finansowe w sposób jasny i przekonujący

Aby uzyskać więcej informacji English for Finance

Prezentacje w Języku Angielskim - English for Presentations - Cheney Court & Londyn
 • Język prezentacji (np. przedstawianie się i zapowiadanie tematu prezentacji, sposoby łączenia fragmentów prezentacji w jedną całość, udzielanie odpowiedzi na pytania, dokonywanie podsumowania)
 • Język wzmacniający siłkę perswazji podczas prezentacji
 • Analiza i omówienie umiejętności wygłaszania prezentacji i języka prezentacji
 • Przygotowanie i wykorzystanie pomocy wizualnych
 • Ćwiczenie prezentacji z wykorzystaniem autentycznych materiałów uczestników - w połączeniu z analizą materiałów wideo i oceną prezentacji

Aby uzyskać więcej informacji Angielski - Prezentacje

Angielski dla Marketingu - English for Marketing - Cheney Court
 • Zagadnienia związane z marketingiem, np. strategia marketingowa, marketing mix (kompozycja marketingowa), plan marketingowy, zrozumienie klienta, badanie rynku, marketing bezpośredni, bieżące trendy
 • Język używany podczas spotkań marketingowych (np. pomiar skuteczności i ocena strategii marketingowych)
 • Prezentowanie informacji marketingowych, w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa z dziedziny marketingu

Aby uzyskać więcej informacji Angielski- Marketing

Angielski - Komunikacja Korporacyjna - Corporate Communications - Cheney Court
 • Organizowanie i jasne wyrażanie myśli w języku angielskim
 • Zidentyfikowanie grupy słuchaczy i zrozumienie ich potrzeb
 • Omówienie elementów składowych strategii komunikacji korporacyjnej
 • Umiejętność przewidywania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w języku angielskim
 • Sztuka pisania komunikatów prasowych

Aby uzyskać więcej informacji Angielski - Komunikacja Korporacyjna

Angielski dla Zarządzania Projektami - English for Project Management - Cheney Court
 • Określanie zakresu i celów projektu
 • Analiza ścieżki krytycznej
 • Skuteczny udział w spotkaniach projektowych
 • Ocena projektów - przyczyny niepowodzeń w realizacji projektów
 • Raportowanie statusu projektu

Aby uzyskać więcej informacji Angielski –Zarządzanie Projektami

Angielski dla Osób na Stanowiskach Asystenckich / Sekretarskich - English for Assistants/Secretaries - Londyn
 • Skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych w języku angielskim
 • Wiadomości e-mail i inna korespondencja biurowa (np. notatki służbowe, formalne i nieformalne listy)
 • Obsługa gości
 • Planowanie spotkań, konferencji itp
 • Pisanie i sprawdzanie prezentacji

Aby uzyskać więcej informacji Angielski dla Asystentek/Asystentów oraz Sekretarek

Angielski dla Prawników - English for Lawyers - Londyn
 • Przegląd angielskiego systemu prawnego
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa z dziedziny prawa
 • Rozwinięcie umiejętności udzielania pisemnych porad
 • Rozwinięcie umiejętności sporządzania umów
 • Praktyczny język wykorzystywany w czasie spotkań prawnych i negocjacji
 • Wizyta w sądzie karnym lub cywilnym

Aby uzyskać więcej informacji Angielski dla Prawników

Angielski - udoskonalenie umiejętności pisania - Writing Skills in English
 • Analiza i omówienie umiejętności pisania i procesu tworzenia wypowiedzi pisemnych
 • Ważne zagadnienia gramatyczne
 • Koncepcja pisania: 6 C - clarity (jasność), conciseness (zwięzłość), correctness (poprawność), courtesy (uprzejmość), consistency (spójność) icompleteness (kompletność)
 • Język mówiony a język pisany
 • Styl i ton wypowiedzi
 • Rozwinięcie umiejętności pisania różnych rodzajów dokumentów (np. wiadomości e-mail, pism, raportów)

Aby uzyskać więcej informacji Angielski - udoskonalenie umiejętności pisania

Angielski dla Działów Personalnych - English for Human Resources
 • Zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, np. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, dokonywanie ocen pracowników, szkolenia i rozwój, zasady naboru pracowników, umowy w aspekcie prawnym, wynagrodzenie i świadczenia, planowanie strategiczne
 • Język spotkań dotyczących zagadnień HR
 • Jasne prezentowanie informacji dotyczących zasobów ludzkich, w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa z dziedziny zasobów ludzkich

Aby uzyskać więcej informacji Angielski – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Angielski dla Zarządzania Logistyką i Łańcuchem Dostaw - English for Logistics and Supply Chain Management
 • Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw
 • Wyzwania związane z zarządzaniem międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 • Planowanie rozwiązań magazynowych
 • Analiza różnych modeli łańcucha dostaw
 • Ocena korzyści płynących z logistyki kontraktowej (3PL)
 • Elastyczność zapewniana przez usługi współdzielone

Aby uzyskać więcej informacji English for Logistics and Supply Chain Management

Angielski dla Zarządzania Sprzedażą - English for International Sales and Sales Management
 • Język sprzedaży
 • Różnice międzykulturowe
 • Angielski podczas spotkań sprzedażowych
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania, wyrażanie sprzeciwu i negocjowanie
 • Wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, przekonywanie i wywieranie wpływu
 • Język i umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Słownictwo z dziedziny sprzedaży

Aby uzyskać więcej informacji Angielski Międzynarodowa Sprzedaż oraz Zarządzanie Sprzedażą

 

Angielski dla Audytorów - English for International Auditors
 • Słownictwo z dziedziny audytu międzynarodowego
 • Skuteczna sprawozdawczość
 • Ocena studiów przypadku
 • Wyniki spółki

Aby uzyskać więcej informacji Międzynarodowi Audytorzy

Angielski dla Opiekunów Kluczowych Klientów - English for Key Account Managers
 • Profilowanie kluczowego klienta
 • Wzbogacenie słownictwa: handel, motywacja i budowanie zespołów
 • Zarządzanie relacjami – wywieranie wpływu na i negocjacje z wieloma partnerami, skuteczne techniki zadawania pytań, analiza danych i zalecenia
 • Skuteczna komunikacja z kontrahentami
 • Studium przypadku symulowanych sytuacji biznesowych
 • Krytyczna ocena adekwatności

Aby uzyskać więcej informacji Angielski dla Kierowników ds. Kluczowych Klientów

Angielski dla Kierowników ds. Zakupów - English for Purchasing Managers
 • Przedstawienie najważniejszych aspektów procesu zakupowego
 • Wzbogacenie słownictwa: dokonywanie zakupów, konkurencja, cena, rynek globalny, finanse
 • Zarządzanie relacjami – skuteczne negocjacje, siła perswazji i osiąganie zamierzonych celów
 • Prognozowanie przyszłych trendów i zmian
 • Studium przypadku symulowanych sytuacji biznesowych
 • Krytyczna ocena adekwatności i wymowy

Aby uzyskać więcej informacji Angielski dla Kierowników ds Zakupów

Angielski dla Skutecznego Networkingu - English for Effective Networking
 • Zwiększenie pewności siebie i udoskonalenie znajomości języka niezbędnego do skutecznego prowadzenia rozmów towarzyskich, nawiązywania kontaktów i networkingu ze współpracownikami z różnych kultur
 • Nauczenie się wykorzystywania możliwości biznesowych w sposób pewny i profesjonalny
 • Maksymalne wykorzystanie możliwości budowania relacji poprzez analizę czynników wpływających na skuteczny networking, począwszy od mowy ciała i tonuwypowiedzi aż po używany język
 • Dzielenie się pomysłami i doświadczeniami z innymi profesjonalistami
 • Ćwiczenie technik networkingu za pomocą scenek rodzajowych,przy wsparciu w postaci wskazówek i opinii doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów biznesu

Aby uzyskać więcej informacji Effective Networking in English

Angielski w Branży Energetycznej, Paliwowej i Gazowej - English for the Energy, Oil & Gas Industry
 • Udoskonalenie znajomości języka angielskiego w kontekstach pozostających w bezpośrednim związku z zajmowanym stanowiskiem
 • Nabycie umiejętności międzysektorowego komunikowania informacji w języku angielskim
 • Przeanalizowanie swojej wiedzy językowej na tle wiedzy innych przedstawicieli branży paliwowej i gazowej
 • Omówienie studiów przypadku dotyczących branży paliwowej i gazowej
 • Udoskonalenie umiejętności przedstawiania w języku angielskim informacji technicznych dotyczących branży paliwowej i gazowej
 • Zwiększenie pewności siebie w kontaktach z klientami i kolegami w języku angielskim
 • Szybki rozwój ogólnej sprawności językowej

Aby uzyskać więcej informacji English for the Energy, Oil & Gas Industry

Angielski w Branży Ubezpieczeń -English for Insurance Industry
 • Wzbogacenie słownictwa charakterystycznego dla branży ubezpieczeń
 • Interaktywne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w branży ubezpieczeń
 • Omówienie bieżących istotnych tematów związanych z ubezpieczeniami

Aby uzyskać więcej informacji English for the Insurance Industry

Angielski w Służbowych Rozmowach Telefonicznych i Mailach - English for Professional Telephoning and Emailing
 • Przygotowywanie rozmów telefonicznych, proszenie o i udzielanie informacji, prowadzenie dyskusji
 • Analizowanie i ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Pisanie skutecznych i przekonujących mail

Aby uzyskać więcej informacji English for Professional Telephoning & Emailing

Angielski w Branży Farmaceutycznej - English for the Pharmaceutical Industry
 • Metodologie, narzędzia i procesy biznesowe w branży farmaceutycznej
 • Składanie współpracownikom raportów na temat bieżących problemów napotykanych w branży
 • Określenie części składowych branży
 • Trendy i kierunki rozwoju w branży farmaceutycznej
 • Praca z zagranicznymi współpracownikami – aspekty międzykulturowe

Aby uzyskać więcej informacji English for the Pharmaceutical Industry

 

Angielski na Potrzeby Sporządzania Pism Prawnych - English for Legal Drafting
 • Poprawienie tempa i udoskonalenie umiejętności sporządzania dokumentów prawnych
 • Techniki sporządzania dokumentów w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika
 • Rozbudowanie zasobu słownictwa charakterystycznego dla umów
 • Przeanalizowanie swojej wiedzy językowej na tle wiedzy innych prawników
 • Uzyskanie indywidualnej opinii zwrotnej na temat własnych umiejętności sporządzania dokumentów

Aby uzyskać więcej informacji English for Legal Drafting

Angielski dla Dyrektorów Finansowych - English for Chief Financial Officers
 • Podniesienie kompetencji językowych poprzez zwiększenie pewności siebie i rozwinięcie umiejętności
 • Odgrywanie zaawansowanych scenek z życia zawodowego, takich jak dyskusje na poziomie Zarządu, negocjacje z klientami, rozmowy rekrutacyjne
 • Rozbudowanie zasobu i utrwalenie słownictwa oraz terminologii z dziedziny finansów i ogólnych funkcji zarządczych
 • Analizowanie i ćwiczenie prowadzenia dyskusji z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami
 • Przeanalizowanie swojej wiedzy językowej na tle wiedzy innych doświadczonych specjalistów

Aby uzyskać więcej informacji English for Chief Financial Officers

Angielski dla Dyplomatów i Urzędników Publicznych - English for Diplomats and Public Service Officials
 • Zwiększenie pewności siebie w czasie posługiwania się językiem angielskim w otoczeniu dyplomatycznym i budowanie dzięki temu profesjonalnego wizerunku własnej organizacji lub partii albo własnego kraju
 • Podniesienie kompetencji językowych do poziomu umożliwiającego przewodniczenie spotkaniom, uczestniczenie w spotkaniach i prowadzenie spotkań oraz dyskusji w środowisku międzynarodowym
 • Nabycie umiejętności używania odpowiedniego języka dyplomacji podczas negocjacji, a w szczególności w czasie rozwiązywania konfliktów
 • Rozbudowanie zasobu słownictwa używanego podczas rozmów handlowych, biznesowych, na tematy ekonomiczne, bieżące i zagraniczne
 • Wygłaszanie przejrzystych i skutecznych przemówień oraz prezentacji na szereg różnych tematów
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa używanego podczas spotkań towarzyskich i przyjmowania zagranicznych gości

Aby uzyskać więcej informacji English for Diplomats and Public Service Officials

Client List


Companies that trust us for their language solutions

Testimonials


 • "Moi nauczyciele sa naprawde fantastyczni! 'Power Track'."
  Shuji Ezawa, KPMG, Japonia
 • "Chętnie będę polecał Państwa szkołę i taką formę nauki języka. "
  P.K., Business Unit Manager, Poland
 • "Mój program nauczania byl bardzo interesujacy i pomocny, zawieral interesujaca róznorodnosc cwiczen."
  G.M., Menedzer, KH General Insurance, Wegry
 • "Wspaniala zawartosc kursu "
  A.J., Menedzer, Derpart Reisevertrieb
 • "Rodzina goszczaca byla bezproblemowa, byli bardzo sympatyczni i interesujacy. Mialam swoja wlasna lazienke. 'Program Executive Group'."
  Yoann Vidalenc, Areva Francja
 • "Bardzo intensywny kurs ! "
  M.C., Audyt Wewnetrzny, Unicredit
 • "Nauczyciele byli perfekcyjni, elastyczni, stawiajacy wysokie wymagania, przekazujacy jasne zasady oraz oceny "
  J.J. - Bayer Schering
 • "Nauczyciele sa bardzo profesjonalni oraz kompetentni, sa takze bardzo pomocni. Poniewaz ich metody nauczania sa bardzo dobre i zróznicowane, lekcje nigdy nie byly nudne."
  A.A., Chemik, Boehringer Ingleheim, Niemcy.
 • "Nauczyciele mieli ogromne doswiadczenie, aby prowadzic kurs z finansów. ' Angielski dla Finansistów ' "
  Petra Speidel, Magirus International, Niemcy
 • "Najlepsi nauczyciele jezykowi jakich kiedykolwiek mialem "
  J.D., Menedzer Audytu, PriceWaterhouseCoopers
 • "Niesamowicie pomocny i pelen informacji; Kurs Znajomosc Kulturowa - 'Pracujac w Indiach' "
  S.H., KPMG, Anglia
 • "Zawartosc kursu byla dobrze zrównowazona pod wzgledem teorii, praktyki oraz cwiczen! "
  T. M., Research & Development, Novozymes
 • "Bardzo dobry, bardzo elastyczny, spelniajacy moje potrzeby"
  C.S., Departament Logistyki, KLM Cargo
 • "Zawartosc kursu - fantastyczna!, Zasoby - perfekcyjne! Program Socjalny - najlepszy! "
  Gavin Sang Keun Yu, Menedzer Produkcji, Kuala Lumpur
 • "Nauczanie jest bardzo dobre; potrafia kontrolowac nasze dyskusje, a takze zachecic nas do mówienia tyle, ile to mozliwe. Ocena nauczycieli jest równiez bardzo przydatna. "
  Y.I., Inzynier, Nisshin Engineering, Japonia.
 • "Zawartosc kursu byla zróznicowana i interesujaca. Sposób nauczania byl otwarty na rózne metody uczenia sie studentów, a takze poprawnie wylapywal wszystkie nasze mocne i slabe strony. "
  N.W., Menedzer, GSD, Niemcy.
 • "Mój program byl dokladnie dostosowany do moich indywidualnych potrzeb – moje wszystkie oczekiwania zostaly w calosci spelnione. "
  T.E., Konsultant, Bearing Point, Niemcy.
 • "Atmosfera jest bardzo profesjonalna oraz przyjazna, sprawia takze swietne pierwsze wrazenie. Mozna poczuc sie jak w rodzinie. "
  R.S., Wykladowca, Uniwersytet Bocconi
 • "Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia. Wszystko było bardzo sprawnie zorganizowane. "
  R. W., Henkel, Poland
 • "Zaoferowano mi program, który w zupelnosci spelnil wymagania, a nawet przekroczyl moje oczekiwania. "
  U.G., Czlonek, Parlament Wloski
 • "Kurs byl swietnie przygotowany, nauczyciele byli naprawde bardzo dobrzy z duzym doswiadczeniem zawodowym oraz doswiadczeniem w dziedzinie finansów. 'Angielski dla Finansistów'. "
  Lukasz Szarawara, Adamed Sp, Polska
 • "Mój program oraz kurs byly mi bardzo pomocne. Wszystko bylo swietnie przygotowane, a materialy byly perfekcyjne (Zachowam je wszystkie jako moje "skarby"). "
  D.H., Inzynier, Seibu Oil, Japonia.
 • ".. zawierajacy duzo informacji oraz szczególów, bardzo duzo scenek rodzajowych, bardzo praktyczny. Z pewnoscia bede polecac ten kurs innym. "
  Joo Myung Hur, Menedzer Produkcji, Korea
 • "Dzięki Pani Ani z kursu jestem absolutnie zadowolony"
  A.W., General Manager, Krakow